Mediacja to jedna z dobrowolnych i polubownych form rozwiązywania konfliktu, w której udział biorą strony sporu oraz neutralny i bezstronny mediator. Zadaniem mediatora jest wyjaśnienie stronom zasad mediacji oraz wsparcie przy rozmowach, mających na celu wypracowanie konsensusu. Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia a ponadto czuwa nad tym, aby podczas spotkań mediacyjnych nie doszło do eskalacji konfliktu, a wypracowane porozumienie było zgodne z prawem.

Kiedy można skorzystać z mediacji?

Z pomocy mediatora może skorzystać każdy – zarówno wtedy, gdy strony nie skierowały jeszcze sprawy do sądu, jak również wtedy, gdy spór toczy się już przed sądem. Warunkiem mediacji jest to, aby wszystkie strony konfliktu wyraziły gotowość przystąpienia do mediacji oraz by akceptowały osobę mediatora.

Mediacja może być sposobem na rozwiązanie wielu konfliktów – zarówno w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, jak również w sprawach karnych.

Co daje mediacja?

Efektem mediacji może być zawarcie ugody, która będzie uwzględniała interesy wszystkich stron konfliktu. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Natomiast ugoda, która może podlegać egzekucji, zatwierdzana jest przez nadanie jej klauzuli wykonalności i staje się wówczas tytułem wykonawczym.

Zawarcie ugody nie jest jednak obowiązkiem. Strony, które przystąpiły do mediacji a nie zawarły ugody, będą mogły w dalszym ciągu szukać rozwiązania swojego sporu na drodze sądowej.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

Mediacja, w porównaniu do postępowania sądowego, stwarza stronom konfliktu szansę na polubowne, tańsze oraz szybsze rozwiązanie sporu. Ponadto strony mają bezpośredni wpływ na kształt wypracowanego porozumienia – nie mamy tutaj do czynienia z ryzykiem przegrania sprawy, jak ma to miejsce w przypadku sporu sądowego.