Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami na naszym profilu społecznościowym – odesłanie znajdą Państwo w zakładce KONTAKT.

Instytucja rozwodu, jak i separacji uregulowane zostały w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. 

Zarówno o rozwodzi, jak i o separacji orzeka Sąd. Z żądaniem rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jak i z żądaniem orzeczenia separacji może wystąpić do Sądu każdy z małżonków. Zarówno w orzeczeniu rozwodowym, jak i w orzeczeniu o separacji Sąd wskazuje, czy i które z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Jednakże na zgodne żądanie małżonków zarówno separacja, jak i rozwód mogą nastąpić bez orzeczenia o winie.

 

Z dniem 9 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja art. 118 Kodeksu cywilnego, na mocy której skróceniu uległ ogólny termin przedawnienia roszczeń pieniężnych z lat dziesięciu do lat trzech.

Mediacja to jedna z dobrowolnych i polubownych form rozwiązywania konfliktu, w której udział biorą strony sporu oraz neutralny i bezstronny mediator. Zadaniem mediatora jest wyjaśnienie stronom zasad mediacji oraz wsparcie przy rozmowach, mających na celu wypracowanie konsensusu. Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia a ponadto czuwa nad tym, aby podczas spotkań mediacyjnych nie doszło do eskalacji konfliktu, a wypracowane porozumienie było zgodne z prawem.

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Co do zasady rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko posiada majątek, który przynosi dochody, a dochody te wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Oznacza to tyle, że po upływie pewnego okresu, wynikającego z ustawy (zazwyczaj jest to dziesięć lat lub trzy lata od momentu wymagalności roszczenia) dług przekształca się w zobowiązanie naturalne. Dłużnik może w takiej sytuacji dobrowolnie spłacić swój dług jednak może też uchylić się od tego obowiązku, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia.

Często zdarza się tak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję, w której odmawia przyznania danej osobie określonego świadczenia, np. renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie jest to jednak rozstrzygnięcie ostateczne. Osobie zainteresowanej przysługuje bowiem prawo wniesienia odwołania do sądu.

Kodeks cywilny wyróżnia kilka form, w których spadkodawca może sporządzić testament, np. testament allograficzny czy testament ustny. Dla ważności tych testamentów muszą być jednak spełnione określone warunki, wynikające z ustawy. Testament może być również sporządzony przed notariuszem – w formie aktu notarialnego.