Często zdarza się tak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję, w której odmawia przyznania danej osobie określonego świadczenia, np. renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie jest to jednak rozstrzygnięcie ostateczne. Osobie zainteresowanej przysługuje bowiem prawo wniesienia odwołania do sądu.

To, jaki sąd będzie właściwy do rozpatrzenia odwołania, zależy od kategorii, do której dana sprawa należy. Natomiast odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu rentowego, który wydał niesatysfakcjonującą nas decyzję. Termin na złożenie odwołania to miesiąc od dnia doręczenia decyzji. W odwołaniu należy podać wszystkie argumenty i dowody, przemawiające za tym, że decyzja wydana przez organ, jest błędna. Nie gwarantuje to nam oczywiście sukcesu, ponieważ każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej analizy. Statystyki pokazują jednak, że do sądów wpływa coraz więcej odwołań od decyzji ZUS, a wraz z nimi rośnie odsetek spraw, w których sądy uwzględniają roszczenia ubezpieczonych.