Najbardziej powszechnym rodzajem testamentu jest jednak testament własnoręczny – spadkodawca może sporządzić go w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Ważne jest, aby cała treść testamentu napisana była własnoręcznie (nie jest wystarczające podpisanie dokumentu, sporządzonego np. na komputerze). Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Istotne jest również, że testament może sporządzić wyłącznie osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto, testament będzie nieważny, jeżeli został sporządzony:
w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli albo
pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści albo pod wpływem groźby.

Należy jednak pamiętać, że na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku (tj. od chwili śmierci spadkodawcy).